مقام معظم رهبري(مدظله العالي):

مسئله‌ى زن و خانواده، يك مسئله‌ى مهم و قابل بحث و قابل توسّع در انديشه‌ورزى است.

مقدمه

خانواده به منزله اصلي ترين نهاد اجتماعي، زيربناي جوامع و خاستگاه فرهنگ ها، تمدنها و تاريخ بوده است و پرداختن به اين نهاد مقدس و بنيادين و حمايت از ان و هدايتش به جايگاهي شايسته همواره سبب تعالي خانواده بزرگ انساني است. در همين راستا بي شك يكي از موضوعات مهم در فرهنگ جامعه اسلامي ايران ”خانواده و اركان آن“ است در این زمینه زنان به عنوان یکی از ارکان اصلی خانواده نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در اداره امور خانواده و جامعه دارند . آنان برای تسریع روند تغییر و تحقق هدف های توسعه پایدار، می توانند مسؤولیتهاي بسیارجدی و مهمی را برعهده گیرند. در اين ميان پرداختن به موضوع زن و خانواده نیازمند توجه وبرنامه ریزی برای ایجاد، توسعه و ارتقای قابليت‌هاي آنها در ابعاد مختلف فردی،فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. باتوجه به اینکه در اسناد بالادستی و قوانین جمهوری اسلامی ایران توجه بسیار خوبی به موضوع زنان و خانواده شده است بنابراین ضرورت دارد وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی مرتبط نسبت به طراحی و اجرای یک نقشه راه جامع برای توانمندسازي اركان خانواده و به ويژه زنان و هدایت صحیح آنان به سمت اهداف توسعه ای کشور اقدام نمایند.

در همین مسیر آموزش اعضاي خانواده با نگاه به نقش های مختلف آنان در محیط خانواده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در راستای تحقق اسناد بالادستي كشور در براي توانمندسازي زنان و خانواده آموزشهاي مهارتي را در سراسر كشور اجرا مي نمايد.

دفتر امور زنان و خانواده سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به عنوان يك حوزه مشاوره اي برنامه هاي مختلف اين حوزه را با نگاه به اسناد بالادستي از جمله سند چشم انداز 20ساله، قوانين برنامه هاي توسعه كشور،منويات مقام معظم رهبري و منشور كاري وزارتخانه متبوع پيگيري مي نمايد.

 

اهداف حوزه امور زنان و خانواده

1) توسعه هدفمند مهارت آموزي زنان باتوجه به ويژگيهاي بومي و منطقه اي كشور و تلاش براي هدايت آموزشهاي مهارتي زنان به سمت اشتغال پايدار از طريق 1)اجراي پژوهش كاربردي و به كارگيري دستاوردها در برنامه ريزي و اجراي آموزش ها 2)پيگيري موضوع از مراجع قانون گذاري و اجرايي

 2) فراهم نمودن بستر توسعه فردي و اجتماعي همكاران خواهر از طريق اجراي برنامه هاي آموزشي

3) فراهم نمودن بستر مشاركت فعال همكاران خواهر در پيشبرد اهداف سازماني از طريق افزايش حضور  آنان در فرآيندهاي تصميم گيري و تصميم سازي

4) شناسايي زنان برگزيده در دو بعد الف)همكاران آموزشي و اداري سازماني و ب) كارآموزي و فراهم نمودن بسترهاي رشد و بهره مندي از توانمنديهاي آنان از طريق انجام پژوهش كاربردي و اجراي برنامه هاي آموزشي توانمندسازي

5) فراهم نمودن بستر توسعه و تحكيم بنيان خانواده از طريق اجراي برنامه هاي آموزشي و فرهنگي

گروه هاي هدف: 

1)همكاران زن سازمان بخش دولتي در 2 كادر اداري و آموزشي درسطوح مديريتي̨ كارشناسي̨ خدماتي

2)همكاران زن سازمان بخش خصوصي

3) كارآموزان مراكز آموزشي دولتي و مؤسسات كارآموزي آزاد

 

كميته هاي كاري:

·        آموزش

·        فرهنگي اجتماعي

·        ورزش و سلامت

·        اداري و شغلي